12.7.08

פּאָרן ליד

,צו ייִדיש קומט אַ נײַע װאָרט
:און אױך צו ישׂ-רא-ל איז דאָרט
דאָס װאָרט איז פּאָרן, אַ שמוציקע זאַך
.װאָס מענער האַלטן פֿון אַ סך
,אין ישׂראל, אױף װידעאָ
:איז איצט אַ קױטיק, ברודיק שאָו
,ס'איז טאַקע גראָב און טאַקע מיאוס
.זײ צײַגן אַלץ, פֿון קאָפּ ביז פֿיס
,די װױנערשאַפֿט, געשופּט מיט געלט
!זײ לױפֿן דאָס צו זען! מ’קװעלט
:מאַך ליבע, נישט מלחמה מער“”
!מ’פֿאָלגט דעם מאָטאָ עװעריװער
, אױף האַרד קאָר נעמען זײ אַ קוק
אױף קערנקערנדיק דײ לאָאָק
אַלצדינג, בײַ זײ, איז קװײַט אָקײַ
. מאַכט-אָרגאַנען אַר קװײַט בלאַזײ
נבֿיאים, לאַנג צוריק, אַגריִד
. דאָס פֿאָלק װעט אַ קרבן װערן פֿון גריִד
, דער פֿאָרױסזאָג האַס קאָם טו פּאַס
!דער שקל קעניגט אַלץ, אַלאַס
(פֿון סטאַנליִ ציגלמאַן (ענגליש פֿאָרװערטס

2.7.08

בלעטל