28.2.08

לעבעדיק פֿרײלעך

אױב דו האָסט אַ "מאַק" קענסטוּ איצט ניצן רעפֿױל פֿינקעלס שרײַבערקע אױפֿן בלאָג! אָבער, אױב דו האָסט אַ "פּ.ק" נאָך ניט קענסטו
!אבער באַלד
! אַ דאַנק רעפֿױל

If you have a Mac you may have noticed the awesome fact that Refoyl Finkel's שרײַבערקhas been slightly modified (in size) and is now availble on the sidebar of this blog. No excuse for writing in transliteration anymore! Thank's to Refoyl for sending me the שרײַבערקע html code and dealing with my annoying troubleshooting questions. If you have a pc (like me) you are not able to work the שרײַבערקע yet. I sent an email to Refoyl, and I hope to resolve this issue sooner than later.

27.2.08

װאַטש יור סטעפּ

(װאַטש יור סטעפּ (גיב אַכטונג װוּ דו גײסט
(אַמעריקע, אַ לאַנד פֿון "האָרי אָפּ" (מאַך גיך
(אײנער לױפֿט צו "ביזנעס" (געשעגט
"אײנער לױפֿט אין "שאָפּ
(אײנער האָט אַ "דײט" (ראַנדקע
געקומען איז צו שפּעט
"אײנער לױפֿט צו "פּינאָקל
"ער האָט אַ "דאָבל בײט
(אײנער לױפֿט צו אַ "פּלײ" (פֿאָרשטעלונג
"אײנער לױפֿט צו אַ "קאַבאַרײ
(אײנער לױפֿט אין "דראָגסטאָר" (אַפּטײק
װײַל דער בױך טוט אים װײ

װאַטש יור סטעפּ
(שרײַט מען אױס גאַנץ "פּלײן" (פּשוט
װאַטש יור סטעפּ
(איבעראַל קענט איר עס זעןאין דער "סאָבװײ", אין דער "קאַר" (אױטאָ
אַרױף און אָראָפּ די טרעפּ
שרײַט אײנער הױך
מיטן גאַנצן כּוח
װאַטש יור סטעפּ

אַ מײדל פֿון דער אַרבעט
שרײַט מאַמע מײַן
(אױ גיט מיר מײַן "באָס" (באַלעבאָס
!(זײער אַ "גוד טײַם" (פֿאַרברענגען גוט
(איך פֿאָר װי אַ "קװין" (מלכּה
אין זײַן מאַשין
(װאָס ער גיט זײַן װײַבלקריג איך אױך צו טין (טאָן
ער קױפֿט מיר פֿיר רינגלעך און "סילק
(סטאָרקינגס" (זײַדענע זאָקן) און אַ "העט" (הוט
ער זאָגט פֿון זײַן װײַבל
קריגט ער באַלד אַ גט
(עס איז מיר װױל, ס'איז מיר גיט (גוט
מיט יעדער מאַן
מאַך איך אַ "היט" (הצלחה)
זאָגט די מאַמע
טאָכטער מײַן
:פֿאַרגעס דאָס ניט
װאַטש יור סטעפּ
לאָז איר ניט פֿאַרגײן
װאַטש יור סטעפּ
װײַל זי װעט זינגען שײן
װײַל זי איז פֿול מיט פֿײַער
פֿול מיט לעבן
(פֿול מיט "פּעפּ" (לעבעדיקײט
גיט אַ קיק (קוק), ביסט פֿול מיט גליק
װאַטש יור סטעפּ
גאָס גאָלדשײן-

19.2.08

מײַאַ װאַספֿעלד

http://worldjewishmedia.com/bin/desplegar_conductores.cgi?ID=9

Yiddish videos from some Spanish language site Kutzik had found.

10.2.08

טאַנצן אױף די קבֿרים

http://www.forward.com/articles/12634/

Commentary not coming...

הײַנט

הײַנט איז געװען אַ לאַנגער לאַנגער טאָג. אַרום צװײ אַ זײגער אין די פֿרי האָבן באַשלאָסן די נאַרישע שיכּורע סטודענטן אַז עס
איז אַ גוטע אידײ: זיצן אין קאָרידאָר און שרײַען פֿאַר דרײַ שעה
!רויִק שלאָפֿן ? האַ
װען איך האָב זיך אױפֿגעכאַפּט,האָב איך געפֿונען מײַן רײף, אװאדי, פּלאַטשיק. פֿינף שעה און אײן מאַלפּע־שליסל
.איך האָב געקענט פֿאָרן קײן לאָס־אַנדזשעלעס פֿאַר עסנװאַרג
:(... אַזױ, נישט קײן ייִדיש לעקציִע הײַנט
נאָכן אײַנקױפֿן זיך,זײַנען זאַכן געװאָרן בעסער. איך האָב געגעסן אַ געשמאַקן האַמבורגער. נאָך דעם האָב איך געשריבן "גאָס קונדעס" מיט מײַן קרינק פֿעדער
.איך בין אױסגעמוטשעט

7.2.08

שפּריכװערטער

?אָרעמער דאַך, װאָס קנאַקסטו

5.2.08

גאָס קונסט

הײַנט און נעכטן בין איך געגאַנגן שפּאַצירן מיט מײַן חבֿר אין סאַן פֿראַנסיסקאָ. האָבן מיר געשריבן מיט קרײַד און (מיר) מיט קרינק פֿעדער אַרום דער שטאָט. אין ייִדיש איך האָב געשריבן "אָבאַמאַ האָט ליב פֿאַר קאַפּיטאַליזם", "שרײַבט און פֿאַרשרײַבט", "ענגליש איז שלעכט, העברעיִש איז אַלט, ייִדיש איז מײַן", און אַױך מיר זײַנען דאָ