7.2.08

שפּריכװערטער

?אָרעמער דאַך, װאָס קנאַקסטו

No comments: