23.7.07

ליד

װי לאַנג, אַ, װי לאַנג װעט איר בלײַבן נאָך שלאַפֿן
!שוין ניט

2 comments:

Nielsen said...

Not as good as "Amusement Park", but admittedly more Jewish.

The W said...

איך פּרוביר

(I try)