5.8.07

אַ בראָך אױף די טאָג
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6931812.stm

איך טאָן נישט װיס װאָס טראַכן

No comments: