17.1.09

עזה פֿײַער אָפּשטעל

די ישׂראלישע רעגירונג האָט געזאָגט אַז ס'װעט זײַן אַ פֿײַער אָפּשטעל אין עזה. װײל זײ האָבן געמאָלדן, כאַמאַס האָט אַ ראָקעט דערשאָסן. די מלחמה האָט גאָרנישט אױפֿגעטאָן. 1200/13 מענטשן/װײַבער/קינדער זײַנען דערהרגעט געװאָרן אין די בורזשואַזע שפּיל.
!פֿע

No comments: