16.9.07

דו טרײַבל
װוּ אַהין זאָל איך גײן
No comments: