13.3.08

שלאָפֿלאָזאיקײט פֿאַרבאַנד

.איך אָנהײב אַ גלות נאַציאָנאַליסטע פּאַרטײ
!טרעט אַרײַן איצט
I am starting a Diaspora Nationalist party.
Join Now!

No comments: