8.8.08

"ביג סטיק"


?װאָס איז עס טײַטש די העברעישע װערטער

No comments: