4.10.08

גרױסער װערטערבוך זײט 1690

"אַסימילאַציע און עם־הארצות גיבן זיך די הענט"
"?װאו ענדיקט זיך אינטעגראַציע און װאו הײבציך אָן אַסימילאַציע"
זשיטלאָװסקי -
דאָס ייִדישע פֿאָלק האָט שױן אַזאַ געשיכטלעכן מזל"
" אַז יעדע אַסימילאַציע גײט אָפּ מיט אַן עמער בלוט
־ אַקש

No comments: