22.11.08

!די ייִדישע טאָגצײַטונג



:פֿון זײער װעבזײַטל


No comments: