8.1.08

ערשט אַמענדירונג

אַרטיקל 1 ־ דער קאָנגרעס זאָל ניט מאַכן קײן געזעץ װעגען רעליגיִאָן, אָדער צונעמען רעליגיִאָנס־פֿרײַהײט, אָדער קירצן די פֿרײַהײט פֿון רעדן און שרײבן, אָדער דאָס רעכט פֿון פֿאָלק זיך פֿרידלעך צו פֿערזאַמלן און צו בעטן די רעגירונג גוט צו מאַכן געװיסע אונרעכטן.

No comments: