22.1.08

אײַנפֿאַל

איך טראַך, און דאָס דאָכט אַז דאָס װעט זײַ ניט אַ שלעכט אידײ. ייִדיש "גאָס קונסט" א.װ.װ. (אױך װײסט װי) גראַפֿיִטיִ. דאָרטן איז אַ סך "גאָס קונסט" אין ישׂראל, פֿאַר װאָס ניט אין דעם גלות? אױב מיר מאַכן גאָס קונסט דאָ אין לאַנד
עס װעט זײַן װײסט אַז ייִדיש איז לעבן און שטאַרק צװישן די ייִדישע יוגנט. נו? פֿאַר װאָס דאַרפֿסטו װאַרטן? גײ און קױף אַ
!קרינק" פֿעדער און אָנהײב צו שרײַבן"

No comments: