8.1.08

פֿערט אַמענדירונג

דאָס רעכט פֿון בירגער צו זײַן זיכער מיט זיך, מיט זײערע הײזער, פּאַפּיערען און אײגענטימס־אַרטיקלן געגען אונגערעכטע אונטערזוכונגן און אַרעסטן, זאָל ניט איבערגעטראָטן זײַן, און פֿערהאַפֿטס בעפֿעלן (װאַראַנטס) זאָלן נאָר הערױסגעגעבן װערן אױף גוטע גרנדע, װעלכע זײַנען און װעלכע בעשרײבן געני דעם אָרט, װאָס דאַרף דורצגעזוכט װערן, און די פּערזאָנען אָדער זאַכן װעלכע דערגאַר גענומען װערן אין אָרעסט.

No comments: