8.1.08

אַכט אַמענדירונג

עס זאָל ניט פֿאַרלאַנגט דײַן צו גרױסע בײל (ערבות), אױך זאָל ניט הערױפֿגעלעגט װערן קײן צו גרױסע געלד־שטראַף, און מען זאָל ניט בעשטראָגן מיט גרױזאַמע אין אונגעװענליכע קאַרעס.

No comments: