15.1.08

פֿײַנטשאַפֿן־זיך


This guy has a interesting story (see short biography at end of passage). This is a excerpt from his work Jüdischer Selbsthaß. If anyone has a English or Yiddish version, please let me know. My reason for posting this is the talk of love; something I will probably write about soon. I started drafting a Program for Leftist Diaspora Nationalism in a New Land and Time (Insomnia Party) today. This is in part due to the hasslings of my Troskyist friend Sandy English and a guest lecture by a defeatist douchebag in my Sustainable Development course. Both which combined to rattle me out of a recent slump in thought. The next installment of the Jewish Mirror will hopefully be done by June, but I'll post drafts of the articles up here as I finish 'em (as I've been doing).

3 comments:

rokhl said...

nu, host lib lessing's "derkheretz"? ikh oykh- kh'hob genutst dem essay in mayn eygene arbet. gib a kik http://www.esnips.com/doc/719db095-0adc-40a6-8bef-91f2f7ea5517/If-Loving-Jews-Is-Wrong,-Sept.-06

The W said...

װאָס מײנסטו
"host lib lessing's 'derkheretz'"?

. זײַן דרך־ארץ איז גוט
װען איך רעד װעגן ליב איך מײן ליב־זיך.

rokhl said...

I was just making an ironic joke- that he's talking about self-hate in a way which shows his derkheretz (self-respect). Anyway, I doubt this exists in Yiddish- he was German. Though ya never know...