9.4.08

געדענק

!אָך, אַ צרה, אַ גזירה מיט די ראַזיריעדן

No comments: