30.4.08

משוגעת

?פֿאַר װאָס האָבן קײנער דערצײלט מיר ניט אַז שלאָפֿלאָזיקײט איז דײַטשמעריש. צי זאָל עס איבערבײַטן צו אומשלאָף

No comments: